Rozwód a dzieci

Z rozwodem nierozerwalnie związana jest kwestia opieki nad dziećmi, kontaktów z nimi oraz alimentów. Sprawy te często są zarzewiem konfliktu, nawet jeżeli rozwód przebiega co do zasady dość sprawnie, bez orzekania o winie. Jakie są zasady przyznawania opieki nad dziećmi? Od czego zależy wysokość zasądzanych alimentów? Odpowiedź znajdziesz poniżej. 

Władza rodzicielska

Wraz z orzeczeniem rozwodu uregulowania wymaga szereg spraw, jak chociażby prawa rodzicielskie. Przed rozwodem przysługuje ona zwykle obojgu rodzicom. Jak orzeczenie sądu w przedmiocie rozwiązania małżeństwa zmienia ten stan rzeczy? Otóż istnieje kilka możliwych rozwiązań. Po pierwsze, orzekając rozwód, sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom. Będzie to wskazane w sytuacji, kiedy rodzice pozostają w dobrym kontakcie i będą w stanie dogadać się co do bieżących spraw z życia dziecka. 

Jeżeli wzajemne relacje między byłymi małżonkami uniemożliwiają pozostawienie władzy im obojgu, sąd prawdopodobnie powierzy wykonywanie tejże władzy jednemu z małżonków. Wówczas władza rodzicielska drugiego z nich zostanie ograniczona do określonych obowiązków i uprawnień, np. do decydowania o istotnych sprawach dziecka, takich jak edukacja czy leczenie. W wyjątkowych przypadkach sąd może także ograniczyć władzę jednego lub obojga rodziców, zawiesić ją lub nawet pozbawić władzy rodzicielskiej jednego albo obu rodziców.  

Kontakty z dziećmi

W pierwszej kolejności należy wskazać, że nawet w przypadku, kiedy władza jednego z rodziców jest ograniczona, nadal ma on prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Co więcej, nie dotyczy to jedynie bezpośredniego przebywania z pociechą, ale także utrzymywania kontaktu w formie korespondencji czy za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość. Ograniczenie kontaktów może mieć miejsce jedynie w sytuacji, kiedy wymaga tego dobro dziecka. 

Jeżeli rodzice są w stanie dogadać się co do tego, w jaki sposób wykonywane będą kontakty z dziećmi, to sąd na ich zgodny wniosek może odstąpić od orzeczenia w tym przedmiocie. W przeciwnym razie sąd precyzyjnie wskazuje, kiedy z dzieckiem ma spotykać się rodzic, który na co dzień z nim nie zamieszkuje. Adwokaci z pewnością pomogą Ci w sprecyzowaniu, jak najlepiej uregulować sposób wykonywania kontaktu, biorąc pod uwagę stan faktyczny Twojej konkretnej sprawy. 

Alimenty na rzecz dzieci

Jednym z podstawowych obowiązków rodziców względem dziecka jest świadczenie alimentacyjne. Nie polega ono jednak jedynie na dostarczaniu świadczeń pieniężnych, ale także na osobistych staraniach w celu utrzymania lub wychowania uprawnionego. 

Od czego zależy wysokość alimentów? Z jednej strony od usprawiedliwionych potrzeb dziecka, z drugiej natomiast – od zarobkowych i majątkowych możliwości rodzica zobowiązanego do zapłaty. W związku z powyższym alimenty nie zależą jedynie od tego, ile rodzic obecnie zarabia, ale przede wszystkim od tego, ile mógłby zarabiać, jeżeli dołożyłby należytych starań, biorąc pod uwagę jego wykształcenie, wiek czy stan zdrowia. Jeżeli chodzi z kolei o usprawiedliwione potrzeby małoletniego, to nie chodzi tu jedynie o jedzenie i ubrania, ale także o potrzeby takie jak edukacja czy rozrywka. Ważne jest przy tym, aby jasno przedstawić, jakie są miesięczne koszty ponoszone na dane potrzeby.

Jeżeli zastanawiasz się, co może być zaliczone w poczet kosztów składających się na bieżące, usprawiedliwione potrzeby, warto skorzystać z pomocy prawnika. Radca prawny specjalizujący się w prawie rodzinnym z całą pewnością podpowie Ci, jakie koszty sąd uwzględni jako usprawiedliwione, a jakie niekoniecznie. 

Czytaj więcej na stronie Adwokatów https://dm-adwokaci.pl/o-czym-rozstrzyga-sad-w-wyroku-rozwodowym/

Leave a comment

Your email address will not be published.


*