Wypadek w pracy, a przepisy BHP

Wypadek w pracy to pojęcie, z którym może zetknąć się każdy, kto jest aktywny zawodowo. Czym dokładnie on jest? Kiedy i w jakich okolicznościach powinien wystąpić, aby można było go zaliczyć jako wypadek w pracy? Jaka jest jego definicja i jakie warunki muszą zostać spełnione, aby go w ten sposób zaklasyfikować? Warto poznać odpowiednie przepisy BHP w tym zakresie. W każdej pracy asekuracja i przestrzeganie BHP stanowią kwestię podstawową. Odpowiedzi na te pytania zostaną zawarte w niniejszym artykule. 

Czym jest wypadek w pracy?

Definicja wypadku w pracy, zawarta została w przepisach ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zgodnie z nią, wypadek w pracy stanowi „nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą”. Jak widać, w definicji tej zawarto cztery elementy, które muszą występować łącznie, aby wypadek można było nazwać jako wypadek w pracy. Czym jest nagłość zdarzenia? Pojęcie to można interpretować różnie, a polskie prawo nie posiada definicji terminu nagłości. Wyrok w tej sprawie wydał z kolei nieistniejący już Trybunał Ubezpieczeń Społecznych, który określił, że nagłość może trwać maksymalnie jeden dzień roboczy. Wyrok ten, chociaż wydany został w 1958 r., wciąż stanowi oficjalny wyznacznik interpretacji tego pojęcia. Nagłym zdarzeniem będzie więc poślizgnięcie się na mokrej posadzce, upadek z jakiejś wysokości, czy też oblanie skóry niebezpieczną substancją. 

Inne przesłanki wypadku

Aby określone zdarzenie można było określić jako wypadek w pracy, musi być on wywołany zewnętrzną przyczyną. Chodzi o to, że przyczyna musi pochodzić z zewnątrz, czyli spoza organizmu człowieka. Mogą to być np. niesprawne narzędzia i urządzenia, śliska posadzka, czy siły natury. Za przyczynę taką można uznać również sam brak szkolenia BHP, dlatego tak ważne jest, by te szkolenia mieć. Kolejną z przesłanek zaistnienia wypadku przy pracy jest wywołanie urazu lub śmierci pracownika, czyli naruszenie tkanek lub narządów ciała człowieka, albo nawet jego zgon. O wystąpieniu takiego urazu świadczy istnienie zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego uraz, albo zgon. Istotne jest także to, iż żeby móc określić zdarzenie jako wypadek w pracy, musi mieć ono związek z tą pracą. To znaczy, że musiało ono wystąpić w czasie trwania pracy, czyli w czasie, gdy pracownik wykonywał swoje obowiązki, albo polecenia przełożonego. Mogło nastąpić również w czasie powrotu z pracy. Może także dojść do niego w drodze pomiędzy siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązków związanych z pracą, a także w momencie odbywania przerwy.

Asekuracja i BHP

Zagłębienie definicji wypadku w pracy, pozwala na stwierdzenie, iż zawsze należy liczyć się z takimi kwestiami jak BHP i odpowiednia asekuracja. Zabezpieczenie pracowników, w czasie wykonywania przez nich pracy jest kwestią kluczową, by zapewniać bezpieczeństwo sobie i innym. Warto pilnować także, aby posiadać ważne szkolenia BHP. Jednakże wypadek w pracy, może się przytrafić każdemu, niezależnie od stosowanych zasad bezpieczeństwa. Wówczas przydatny będzie niniejszy artykuł i wytłumaczone kwestie przesłanek wypadku w pracy. 

Artkuł przygotowany we współpracy z firmą ABSORBER SP. Z O.O. https://asekuracje.pl/

Leave a comment

Your email address will not be published.


*