Podział majątku

Podział Majątku
Kiedy przeprowadzamy podział majątku?

Podział majątku może zostać przeprowadzony w trakcie trwania małżeństwa, po rozwodzie, ale może być również następstwem dziedziczenia, czy rozwiązania spółki cywilnej. W trakcie postępowania rozwodowego, podział majątku jest przeprowadzany, jeżeli małżonkowie dojdą do porozumienia i ustalą zgodne warunki podziału, a ponadto nie będzie to nadmiernie wydłużało postępowania.

Jak można przeprowadzić podział majątku?

Podział majątku jest zabiegiem skomplikowanym, a ponadto długotrwałym. Zawsze kiedy między małżonkami nie będzie istniał ustrój wspólności majątkowej, wówczas może dojść do podziału majątku – i zdarza się, że następuje to jeszcze w trakcie trwania małżeństwa. Majątek wspólny może zostać podzielony w ten sposób, że:

  1. podziałowi ulega rzecz wspólna – w odniesieniu jedynie do rzeczy, co do których możliwy jest podział,
  2. przyznanie całości rzeczy jednemu ze współwłaścicieli wraz z obowiązkiem spłaty pozostałych,
  3. sprzedaż rzeczy, a następnie podział uzyskanej ceny pomiędzy współwłaścicieli – tj. podział cywilny.

Zgodnie z treścią uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28.07.1993r., sygn. III CZP 95/93, OSNC 1994/30 dopuszczalne jest w pewnym określonych okolicznościach – jeszcze przed podziałem majątku, a po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej – rozporządzenie przez jednego z małżonków, bez zgody drugiego udziałem w przedmiocie który był objęty wspólnością majątkową. Podkreślić należy, iż takie rozporządzenie jest jednak bezskuteczne, jeśli narusza w sposób istotny uprawnienia drugiego z małżonków wynikające z uregulowań dotyczących podziału majątku wspólnego.

Opłaty za wniosek o podział majątku

W razie wnoszenia do Sądu wniosku o podział majątku wspólnego, niezbędne jest wniesienie odpowiedniej opłaty sądowej w kwocie 1000,00 zł gdy nie można ustalić wspólnego stanowiska wszystkich współwłaścicieli w odniesieniu do sposobu podziału. Opłata wynosi natomiast 300,00 zł jeśli taka zgodność występuje.

We wniosku o podział majątku zamieszcza się dokładne informacje jakie przedmioty wchodzą w skład majątku wspólnego. W takim wypadku należy wymienić wszelkie:

  1. długi z wykazaniem ich wysokości i oznaczeniem wierzyciela,
  2. ruchomości wraz z ich opisem, wartością oraz miejscem gdzie się znajdują np. samochody, meble, wyposażenie mieszkania, środki na rachunkach bankowych, papiery wartościowe,
  3. nieruchomości wraz ze wskazaniem ich wartości, powierzchnią, położeniem, przeznaczeniem – można załączyć aktualny wypis z ksiąg wieczystych.

Sądem właściwym w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków jest Sąd rejonowy właściwy według miejsca położenia majątku.

Warto pamiętać, że z wnioskiem o podział majątku może wystąpić każde z małżonków i to nawet kilka lat po orzeczeniu rozwodu, z uwagi na to, że dochodzenie podziału majątku nie podlega przedawnieniu, warto również skorzystać pomocy kancelaria prawna poznań która pomoże w rozwiązaniu wątpliwości prawnych.

Alimenty przy rozwodzie

Alimenty stanowią instytucję prawa cywilnego, która stanowi o dostarczaniu środków utrzymania dla uprawnionego. Przepisy prawne regulują kolejność osób zobowiązanych do spełniania obowiązku alimentacji, a także sposób określania wysokości obowiązku alimentacyjnego –  w zależności od możliwości finansowych zobowiązanego i potrzeb uprawnionego.

Powstanie obowiązku alimentacji między małżonkami zależy od tego kto ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. W przypadku, gdy żaden z małżonków nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, alimentów żądać może małżonek winny od drugiego małżonka również winnego oraz małżonek niewinny od małżonka również niewinnego. Natomiast w przypadku kiedy jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, tylko małżonek niewinny może żądać alimentów od małżonka winnego.

Żaden z małżonków nie jest wyłącznie winny

W przypadku kiedy żadne z małżonków nie zostało uznane za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, oboje małżonkowie są uprawnieni do żądania od siebie nawzajem alimentów. Przesłanki wskazanego żądania to: brak wyłącznej winy jednego z małżonków, jeden z małżonków znajduje się w niedostatku, możliwości finansowe zobowiązanego małżonka. Uprawniony to małżonek który znajduje się w niedostatku Stan niedostatku występuje wówczas, kiedy małżonek nie jest w stanie zaspokoić wszystkich, bądź części swoich uzasadnionych potrzeb.

Małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia

W tym przypadku możemy mówić o rozszerzonym obowiązku alimentacyjnym. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd może orzec, że małżonek winny ma obowiązek płacić alimenty. W tym przypadku przepisy nie wymagają, aby małżonek niewinny znajdował się w niedostatku. Wystarczy jedynie, aby rozwód spowodował istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. W postępowaniu, sąd porównuje aktualną sytuację materialną małżonka niewinnego z jego sytuacją sprzed rozwodu.

1 Comment

  1. Dla mnie już jest za późno. Nie miałem prawnika przy rozwodzie i to był mój błąd. Mogłem iść do Adwokata albo jakiegoś radcy :/

Leave a comment

Your email address will not be published.


*